S   Navn / Afstamning NVI Kg M % F % P INET Holdb CRV Sh Eff Kr Yver Lem Helh. Yvers Kv.tyr
Bush Bros Fragrant Fragrant
Altacabot x Frazzled
361 1,095 0.51 0.19 452 637 8 17 102 110 104 108 107 106